Ingredients: Tomato sauce, cherry tomatoes, mozzarella di bufala, basil

vegetarian icon vegetarian