Ingredients: Tomato sauce, Mozzarella, Prosciutto Cotto

vegetarian icon vegetarian