Ingredients: Tomato sauce, peppers, zucchini, eggplant, mozzarella.

vegetarian icon vegetarian