Ingredients: Tomato sauce, mozzarella

vegetarian icon vegetarian