Ingredients: Tomato sauce, mozzarella, Spianata Romana (Italian spicy salami)

 contains pork meat